Wakacje z Vedic Art

Kurs I i II stopnia

*** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ***

Malowanie intuicyjne na Podlasiu

Vedic Art to twórcza metoda poszerzająca świadomość, pobudzająca kreatywność i miłość do życia za pomocą narzędzia jakim jest malowanie intuicyjne. Dzięki Vedic Art poczujesz jak znikają wszelkie blokady i kontrola. Poczujesz, że jesteś wolną istotą, której nic nie ogranicza. Poczujesz lekkość podejmowania właściwych decyzji i spontaniczności myślenia.Korzyści pojawiają się w życiu natychmiast – w ciągu kilku dni zaczynamy zauważać i odczuwać pozytywne zmiany, które z upływem czasu się kumulują. Zaczynamy jaśniej myśleć, nasze związki z ludźmi stają się bardziej harmonijne, a sukces przychodzi nam bez stresu, bo dzięki większej kreatywności i szybszemu podejmowaniu decyzji, robimy mniej, a osiągamy więcej.

Metoda powstała w sposób naukowy w oparciu o emipryczne próby prowadzone na przestrzeni 14 lat. Twórcą tej metody był szwedzki malarz Curt Källman na prośbę Maharishi Mahesh Yogi. Vedic Art to forma spotkania z samym sobą za pomocą słowa klucza. Odczuwanie i doświadczanie odbywa się w procesie kontemplacji i tworzenia jako narzędzia malowania. Obraz i praca są jedynie narzędziem do spotkania z samym sobą. Więcej o metodzie możesz posłuchać u samego mistrza: https://youtu.be/oOoIRatLstU?si=iVvlxfGKrfUlmpRQ

Ponadto podczas warsztatów pojawią się medytacja i techniki relaksacyjne, opracowane tak, by można było je samodzielnie wykorzystać w każdej dogodnej chwili, w codziennym życiu.

Orientacyjny plan zajęć: Zaczynamy w piątek 09.08 kolacją o 19:00, a kończymy w czwartej 15.08 obiadem. Codziennie pracujemy w godzinach 10:00-19:00 z przerwą na obiad.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w kameralnej grupie do 6 osób, co zwiększa komfort pracy własnej i możliwości spokojnego wglądu w umysł i ciało. W tak niewielkiej grupie łatwiej też wypocząć, a bliskość innych osób staje się niezwykle budującym doświadczeniem, którego w razie potrzeby można też łatwo uniknąć. 😉

💰 Koszt: 2300 złotych

Oferta obejmuje udział w zajęciach warsztatowych, medytacji, relaksacjach, pełne wege wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł na konto Marta Kuczewska 29 1140 2004 0000 3802 8117 7326 tytuł: Vedic

💡 Dla uczestników wpłacających zadatek do końca maja: 10% zniżki!

✏ Rezerwujcie pisząc na adres marta@twojamoc.com lub dzwoniąc pod numer 512336292. Dzwońcie i piszcie jeśli macie jakieś pytania.

Miejsce: Twoja Moc! Osnówka 33, 17-322 Perlejewo

Na warsztaty zapraszam Was do mojego domu, w którym stworzyłam specjalną przestrzeń do pracy i rozwoju. Z dala od cywilizacji, za to w pobliżu lasu, pól i rzeki Bug. Do dyspozycji będziecie mieli trzy 2-osobowe pokoje, które urządziłam w duchu Vedic i z myślą o osobach, które przyjadą do mnie po wytchnienie i doświadczanie siebie. Nie ma tu TV, ani żadnych “atrakcji”, a o zasięg w telefonie trzeba się postarać. 😉

Kilka słów o mnie:

Marta Kuczewska – jestem certyfikowaną nauczycielką Vedic Art, medytacji, praktyk oddechowych i gimnastyki słowiańskiej w tradycji białoruskiej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyłam wydział psychologii i studia podyplomowe z tłumaczeń konferencyjnych. Od lat jestem zafascynowana związkami człowieka z naturą, rozwojem duchowym i psychologią holistyczną. Moja praca to synteza filozofii wschodu, przekazów duchowych i mitologii całego świata oraz współczesnej psychologii i nauki.

Od dziecka czułam, że chcę „leczyć”, że to właśnie jest moja życiowa droga. Wędrując utartymi schematami najpierw chciałam być lekarką, potem terapeutką, aż w końcu zrozumiałam, że uzdrowienie leży gdzieś głębiej i że tylko MY sami możemy dać sobie dar powrotu do pełni naszej mocy i potencjału. Ktoś inny może być dla nas tylko przewodnikiem, drogowskazem. Dlatego wędruję po świecie doświadczając, napotykając i szukając różnych ścieżek rozwoju, które z radością ofiarowuję dalej by wspierać innych w procesie holistycznego uzdrowienia, przywrócenia równowagi w życiu.

Zapraszam Cię serdecznie! 

****ENGLISH VERSION****

Vedic Art

1st&2nd level course

Vedic Art is a creative method that expands consciousness, stimulates creativity and love for life using intuitive painting as a tool. Thanks to Vedic Art, you will feel all blockages and control disappear. You will feel that you are a free being with no limits. You will experience the ease of making the right decisions and the spontaneity of thinking. All the benefits appear in life immediately – within a few days we begin to notice and feel positive changes, which accumulate over time. We start to think more clearly, our relationships with people become more harmonious, and success comes easily and without stress. As, thanks to greater creativity and faster decision-making, we do less yet achieve more.

The method was developed in a scientific way based on empirical trials that have lasted for over 14 years. The method was created by a Swedish painter Curt Källman. He was chosen to do so by Maharishi Mahesh Yogi. Vedic Art is a form of meeting yourself and your Self by following key words. Feeling and experiencing takes place in the process of contemplation and creation with painting as your tool. The pictures and the work are only a tool for meeting oneself. It doesn’t matter if you believe you’re talented or not (workshop spoiler alert: we all are! 😉). You don’t even have to like your pictures! Just have fun and enjoy the transformation.

In addition, the workshops will include meditation and relaxation techniques, designed so that you could use them any time in your everyday life.

Approximate class schedule: We start on Friday, August 9th, with dinner at 7 p.m., and finish on Thursday, August 15th, with lunch. We work every day from 10:00 to 19:00 with a break for lunch.

All classes will be held in a small group of up to 6 people, which increases the comfort of your own work and the possibility of peaceful insight into your mind and body. It is also easier to relax in such a small group, and the closeness of other people becomes an extremely uplifting experience that can be easily avoided if necessary. 😉

Price: PLN 2300

The offer includes participation in workshops, meditation, relaxation, three vegetarian meals a day and accommodation in double rooms.

Please contact me at marta@twojamoc.com or +48512336292 to make a reservation or if you had any questions.

To book your spot, please pay a deposit of PLN 500 to the account Marta Kuczewska 29 1140 2004 0000 3802 8117 7326 title: Vedic

For participants who pay the deposit by end of May: 10% discount!

Where we will work: Twoja Moc! Osnówka 33, 17-322 Perlejewo

https://maps.app.goo.gl/tSUXGY3nzqFvT4UD7

I would like to invite you to my house, where I have created a special space for work and development. Far from civilization, but close to the forest, fields and the Bug River. You will have three double rooms at your disposal, which I have decorated in the Vedic spirit and you will share your time with people who come here to relax and experience themselves. There is no TV or any “attractions” here, and you are lucky if you have phone service.

About me:

Marta Kuczewska – I am a certified teacher of Vedic Art, meditation, breathing practices and Slavic gymnastics in the Belarusian tradition. A graduate of the University of Warsaw, where I completed MA in psychology and postgraduate studies in conference interpreting. For years I have been fascinated by the relationship between man and nature, spiritual development and holistic psychology. My work is a synthesis of Eastern philosophy, spiritual tales and mythology from around the world, as well as modern psychology and science.

Since I was a child, I felt that I was born to “heal”, that this was my life calling. Following the established patterns, first I wanted to be a doctor, then a therapist, until I finally understood that healing lies somewhere deeper and that only WE can give ourselves the gift of returning to our full power and potential. Someone else can only be a guide, a signpost for us. That’s why I wander around the world experiencing, encountering and searching for various paths of development, which I later happily share with others in their process of holistic healing and restoring balance in their lives.

You are more than welcome to join me on our journey!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *